Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A SOLLIS PergolaPark Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során felmerülő adatkezelés mindenben megfelel a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeknek.

 

Adatkezelő:

Név: SOLLIS PergolaPark Kft.

Székhely: 8624 Balatonszárszó, Esze Tamás u. 33.

Adószám: 24157474-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-316338

Képviseli: Balogh Róbert önálló cégjegyzési jogosultsággal

 

Az adatkezelés célja: a SOLLIS PergolaPark Kft. és Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy közötti adásvételi szerződésen alapuló jogviszonnyal kapcsolatos ajánlatadás, nyilvántartás vezetése, számlázás, könyvelés, kapcsolttartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: a partner kifejezett hozzájárulása, illetve szerződés teljesítése.

Ha valamely személyes adat kezelésének jogalapja szerződés, ez esetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a szerződést nem tudjuk Önnel megkötni.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok:

  • az adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)
  • a kezelt adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
  • az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk)
  • az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
  • az Ön által adott hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
  • a felügyeleti hatóságnál gyakorolható panasztételi jog (GDPR 77. cikk)

Partereink joggyakorlási igényüket az info@sollis.hu e-mail címen jelenthetik be, azonban tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely üzleti tevékenységhez fűződő jog gyakorlásához személyes adat kezelése szükséges és partnerünk a személyes adat törlését kéri, az üzleti tevékenységgel kapcsolatos jog gyakorlásának lehetőségét elveszíti.

 

Az adatok tárolásának helye, időtartama: A kezelt adatokat a gazdasági társaság papíralapon és az üzletmenetet támogató szoftverben digitálisan tárolja. A tárolás helye a Kft. zárt irodahelyisége, ahova arra illetéktelenek nem léphetnek be felügyelet nélkül. A tárolás időtartamát egyrészt a hatályos jogszabályok, másrészt a szerződéses kötelezettségek határozzák meg (5 éves garancia). Amennyiben adatait ajánlatkérés során adta meg és az ajánlatkérést nem követi szerződéskötés, adatait az ajánlatkérést követő harmadik év végén automatikusan töröljük. Amennyiben Ön szeretné adatai törlését ezen időpontot megelőzően kérni, azt az info@sollis.hu e-mail címen teheti meg.

 

Adattovábbítás: személyes adatait főszabályként nem továbbítjuk, kivétel képez ez aló a természetes személy lakhelye, mely a számlán szerepel, így az a társaságunk számára könyvelési tevékenységet végző Kanyó és Társa Kft. (adószám: 12042043-2-43, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.) felé kerül továbbításra, ezen kívül kizárólag hatósági megkeresésére vagy jogi viták rendezése esetében, az arra illetékes hatóság felé továbbíthatjuk partnereink személyes adatait.

 

Jogorvoslat: (GDPR 77. cikk)

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:          1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:             www.naih.hu

 

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – ugyancsak az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.